Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Słownik terminów o wodzie

Wyjaśnienie terminologii dotyczącej tematów o wodzie


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nasz słownik jest także dostępny w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim i angielskim.

W celu uzyskania bardziej specyficznych informacji o wodzie sprawdź FAQ's (najczęściej zadawane pytania) o wodzie.

 

Absolutny

Mikronowy współczynnik (zakres) filtra. Oznacza on, że każda cząsteczka większa niż specyficzna wielkość zostanie zatrzymana na filtrze.

Absorpcja

Proces, w którym ciało stale pochłania inne cząsteczki do swego wnętrza/ struktury.

Absorpcja światła

Ilość światła jaką może zaabsorbować dana objętość wody w czasie.

Adsorpcja

Separacja cieczy, gazów, koloidów lub substancji zawieszonej z medium poprzez przyleganie do powierzchni lub porów substancji stałej.

Więcej informacja o adsorpcji

Aerobowy/Beztlenowy

Proces zachodzący w warunkach braku dostępu tlenu, taki jak rozkład materii organicznej przez bakterie w reaktorach typu UASB.

Anion

Aerozol

Bardzo drobne cząsteczki cieczy lub substancji stałej rozproszone w powietrzu.

Aerozol kwaśny

Bardzo małe cząsteczki kwaśnej cieczy lub ciała stałego, które mogą powstawać i unosić się w powietrzu.

Agregacja

Proces tworzenia się większych mas z łączenia się mniejszych cząsteczek.

Agresywna woda

Woda miękka i kwaśna, która może powodować korozje w rurociągach i innych urządzeniach hydraulicznych.

Aktywny(aktywowany) węgiel

Jest to najczęściej używane medium adsorpcyjne, powstające poprzez ogrzewanie substancji węglowych lub zasad celulozowych w warunkach braku powietrza. Ma on bardzo porowatą strukturę i jest powszechnie używany do usuwania materii organicznej i gazów rozpuszczonych z wody. Jest podobny do węgla lub torfu. Dostępny w formie granulatu, proszku lub bloków; w formie proszku ma on największe właściwości adsorpcyjne.

Aktywny osad

Proces biologiczny zależny od dostępu tlenu, w wyniku którego rozpuszczalna substancja organiczna jest przekształcana do organicznej substancji stałej (biomasy) usuwanej w wyniku działania sił grawitacji lub podczas filtracji.

Aktywne grupy

Mocno związane jony przyczepione do matrix wymieniacza jonowego. Każda grupa aktywna musi mieć zawsze jon-odpowiednik o przeciwnym ładunku w swoim sąsiedztwie

Algi

Jedno- lub wielokomórkowe organizmy występujące powszechnie w wodach powierzchniowych. Produkują one własne substancje odżywcze w procesie fotosyntezy. Grupa alg jest podzielona na algi zielone i algi niebieskie. Niebieskie mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Nadmierny wzrost alg może powodować nieprzyjemny smak i zapach wody. Rozkład alg zmniejsza dostęp tlenu w wodzie.

Aluwium

Osad nagromadzony w wyniku procesów erozji, zwykle w strumieniach.

Ujemnie naładowany jon powstały w wyniku dysocjacji soli, kwasów lub zasad w roztworze.

Anoda

Miejsce w procesie elektrolizy, gdzie metal wchodzi do roztworu jako kation pozostawiając za sobą ekwiwalent elektronów do przekształcenia w elektrodę o przeciwnym ładunku - katiodę.

Aromatyczne

Typ węglowodorów o strukturze pierścieniowej, takie jak benzen lub toluen. Znajdują się np. w benzynie.

Asymilacja/ Przyswajanie

Zdolność wody do samooczyszczania się z zanieczyszczeń.

Asymilacyjna zdolność/ pojemność

Zdolność naturalna wody do przyswajania ścieków lub toksycznych materiałów bez negatywnego wpływu i szkód dla wodnych organizmów lub ludzi.

Atom

Najmniejsza jednostka materii, tworząca cząsteczki.

Atomowa liczba

Liczba rozróżniająca każdy związek chemiczny, równa liczbie protonów w jądrze każdego z atomów.

"Backflow"

Przepływ wody w medium w kierunku przeciwnym do normalnego. Przepływ jest często zawracany w systemach oczyszczania, jeśli woda jest mocno zanieczyszczona.

"Back Pressure" (ciśnienie zwrotne)

Ciśnienie, które powoduje "backflow" wody (przepływ w odwrotnym kierunku) do miejsca dostarczania wody, jeśli ciśnienie w systemie użytkownika wody jest wyższe niż to w systemie publicznym.

"Back siphonage" (syfon)

Odwrócone sączenie się wody w systemie dystrybucji.

"Backwashing" (płukanie zwrotne)

Odwrócony przepływ wody z powrotem przez filtr w celu usunięcia zaadsorbowanych cząsteczek zanieczyszczeń.

Bakteria

Mikroskopijnie mały organizm jednocząsteczkowy, rozmnażający się przez podział komórkowy.

Bakterie fakultatywne

Bakterie mogące żyć w warunkach tlenowych lub beztlenowych.

Bakteryjne zanieczyszczenie wody

Obecność niechcianych bakterii w wodzie.

"Bed Load"

Cząsteczki osadu zalęgające na lub blisko dna kanału, które są pchane lub toczone wzdłuż przez przepływ wody.

Bentosu Strefa

Niższy obszar w zbiorniku/cieku wodnym wraz ze jej dnem.

Bioakumulacja

Wzrost stężenia związków w żywych organizmach w wyniku pobierania zanieczyszczonej wody, powietrza, pożywienia przy wolnym metabolizmie i wydalaniu.

Biocyd

Związek chemiczny toksyczny dla mikroorganizmów. Są one często używane do eliminowania bakterii i innych mikroorganizmów z wody.

Biodegradowalne zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia, które rozkładają się w naturalnych warunkach.

Biofilm

Populacja rożnych mikroorganizmów, zamknięta w warstwie szlamu i wydalin, przyczepiona do powierzchni.

Biologicznie aktywowany węgiel

Węgiel aktywowany, który stymuluje aktywny wzrost mikroorganizmów w celu rozłożenia zanieczyszczeń organicznych adsorbowanych na jego powierzchni i w porach.

Biologiczne utlenianie

Rozkład substancji przez mikroorganizmy w procesie utleniania.

Biologiczne zanieczyszczenia

Żyjące organizmy takie jak wirusy, bakterie, grzyby, oraz antygeny ssaków i ptaków; mogą być groźne dla zdrowia człowieka.

Biologiczne Zapotrzebowanie na Tlen (BZT, BOD)

Ilość tlenu (w mg/L) potrzebna do rozkładu materii organicznej przez mikroorganizmy w warunkach laboratoryjnych. Używana do określania zanieczyszczenia wody materią organiczną.

Więcej o BZT i oczyszczaniu ścieków

Biomonitoring

Użycie żywych organizmów do określenia czy ścieki nadają się do zrzutu do odbiorników oraz do określania jakości wody w dole strumienia od miejsca zrzutu ścieków.

Bioremediacja

Biologiczne oczyszczanie wody i osadów, poprzez indukowanie rozkładu materii organicznej i wodorowęglanów do dwutlenku węgla i wody.

Biota

Wszystkie żyjące organizmy na danym obszarze lub w ekosystemie.

Biotransformacja

Przekształcenie substancji w inny związek przez organizmy, łącznie z biodegradacja.

"Blind spots" (Ślepe punkty)

Każde miejsce na filtrze, gdzie ciecz nie może przepłynąć.

"Blinding"

Nagromadzanie się cząsteczek na filtrze, co powoduje ze ciecz nie moze przez niego przepływać.

"Breakpoint chlorination" (Punkt przełomowy chlorowania)

Dodawanie chloru do wody do momentu, aż jest wystarczająco chloru do zdezynfekowania wody.

"Breakthrough" (uszkodzenie)

Pękniecie lub złamanie się filtra, co umożliwia przechodzenie cząsteczek materii przez filtr.

"Brine" (Solanka)

Silnie zasolona i mocno mineralizowana woda, zawierająca metale ciężkie i zanieczyszczenia organiczne.

Bufor

Substancja, która reaguje z wodorem lub jonami hydroksylowymi w roztworze, aby zapobiegać zmianom pH.

Butelkowana woda

Woda sprzedawana w plastikowych butelkach do spożycia.

BZT5

Ilość rozpuszczonego tlenu zużytego w czasie 5 dni przez bakterie przprowadzajace rozkład materii organicznej w wodzie.

Całkowita substancja rozpuszczona (TDS)

Total Dissolved Solids (ang.). Waga zawiesiny na jednostkę objętości wody w medium filtracyjnym po filtracji lub odparowywaniu. Sprawdź także TDS i przewodność.

Całkowita substancja stała (TS)

Total Solids (ang.). Waga wszystkich substancji stałych na jednostkę objętości wody/ścieków. Zwykle określana przez odparowanie. Całkowita waga dotyczy zarówno substancji stałej rozpuszczonej i zawieszonej, organicznej i nieorganicznej materii.

Catch basin

Obszar sedymentacji zaprojektowany do usuwania zanieczyszczeń z przepływu wody przed jej zrzutem do wód płynących lub stojących.

Cześć na bilion (ppb)

Jednostka ekwiwalentu stężenia µg/l.

Cześć na milion (ppm)

Jednostka stężenia. Jeden ppm to jedna jednostka wagi substancji rozpuszczonej na milion jednostek wagi roztworu. W analizie wody ppm jest ekwiwalentny do mg/l.

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT)

Ilość tlenu zużywana (w mg/L) w procesie utleniania substancji organicznej i utleniającej się w warunkach laboratoryjnych. Używana do określania całkowitej zawartości substancji organicznej i nieorganicznej w zanieczyszczonej wodzie. W przeciwieństwie do BZT, prawie wszystkie substancje moga zostać utlenione.

Chemiczne zanieczyszczenie

Obecność niepożądanych związków chemicznych w wodzie.

Chloraminy

Chemiczne kompleksy składające się z chloru i amoniaku. Służą jako środki odkażające wody zamiast chloru w publicznych urządzeniach dostarczania wody, ze względu na to, że chlor może łączyć materie organiczną tworząc niebezpieczne produkty. Forma ich występowania zależy od fizyko-chemicznych właściwości wody.

Chlor dostępny

Miara ilości chloru dostępnego w chlorowanym wapnie, podchlorynie i innych materiałach.

"Chlorine-contact chaber" (komora z chlorem)

Cześć urządzenia w oczyszczalni ścieków, gdzie ścieki są dezynfekowane chlorem.

Chlorowanie

Proces oczyszczania wody, w którym chlor jest dodawany do wody do celów jej dezynfekcji, kontroli obecności mikroorganizmów w tej wodzie, utleniania zanieczyszczeń w wodzie.

Chlorowany rozpuszczalnik

Organiczny rozpuszczalnik zawierający atomy chloru, często używany w aerozolach w sprayu, farbie na autostrady, i środkach do mycia na sucho.

Chlorowane węglowodory

Węglowodory zawierające chlor. Zaliczają się do nich stałe insektycydy, które akumulują się w wodnych łańcuchach pokarmowych. Miedzy innymi są to: DDT, aldrin, dieldrin, heptachlor, chlordan, lindan, endrin, Mirex, hexachlorek, toksafen.

Chłodnia kominowa

Wysoka wieża używana do przenoszenie ciepła w wodzie chłodzącej z elektrowni lub fabryki do atmosfery albo poprzez bezpośrednie parowanie lub przez konwekcje i przewodzenie.

"Ciasto"

Substancja stała odwodniona pozostała na filtrze po przefiltrowaniu.

Ciecz

Stan materii, nie w formie gazowej ani nie jako substancja stała; płynie i ma kształt naczynia w którym się znajduje.

Ciężka woda

Woda, w której wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione przez deuter.

Coli bakteria

Bakteria służąca jako indykator zanieczyszczenia wody. Występuje ona zwykle w przewodzie jelitowym człowieka i innych organizmów stałocieplnych.

Coli współczynnik

Stopien czystości wody oparty na ilości obecnej bakterii Coli.

"Conveyance loss" (Strata przepływu)

Strata wody w rurach i kanałach w wyniku wycieku lub ewaporacji.

"Cross flow filtration" (Filtracja przeciwnych przepływów)

Proces używający przepływów o przeciwnych kierunkach przez powierzchnie membrany, aby zminimalizować nagromadzanie się substancji na filtrze.

Cryptosporidium

Mikroorganizmy w wodzie powodujace choroby gastralne u ludzi. Powszechnie obecne w nieoczyszczonej wodzie powierzchniowej i mogą być usunięte poprzez filtracje. Odporne na środki odkażające takie jak chlor.

Cykl

Długość życia, w którym może być użyty filtr przed potrzebą jego umycia, zwykle łącznie z czasem mycia filtra.

Cykl hydrologiczny

Naturalny cykl wody przepływającej przez środowisko, łącznie z parowaniem, kondensacją, retencją i odpływem powierzchniowym wody.

Czarna woda

Woda zawierająca zanieczyszczenia ludzkie, zwierzęce i z pożywienia.

Czas kontaktu

Długość czasu w jakim dana substancja jest w kontakcie z woda, przed usunięciem jej w wyniku filtracji lub reakcji chemicznej.

Czas połowicznego rozpadu

Czas potrzebny do zmniejszenia się początkowego stężenia zanieczyszczenia o połowe.

Czas zatrzymania

Właściwy czas, w którym mała ilość wody znajduje się w osadniku lub w urządzeniu gdzie zachodzi wytrącanie. W zbiornikach do przechowywania termin oznacza długość czasu, w którym woda będzie przechowywana.

Cząsteczki (molekuły)

Kombinacja 2 lub większej ilości atomów tych samych lub rożnych elementów połączonych ze sobą wiązaniami chemicznymi.

Dealkanizacja

Każdy proces służący zmniejszeniu zasadowości wody.

Defluoryzacja

Usuwanie fluorków z wody pitnej, aby uniknąć uszkodzeń zębów.

"De-foaming agents" (środki zapobiegające pianie)

Związki chemiczne dodawane do oczyszczanej wody zapobiegające jej pienieniu się w czasie usuwania jej do odbiorników.

Dejonizacja

Proces służący usunięciu wszystkich zjonizowanych substancji z roztworu. Zwykle jest to proces wymiany, w którym kationy i aniony są usuwane niezależnie od siebie.

Dekarbonizacja

Proces usuwania dwutlenku węgla z wody, przy użyciu tak zwanych "contact to towers" lub "air scrubbers".

Proces, podczas którego dwutlenek węgla jest wprowadzany w postaci bąbelków do wody oczyszczanej w celu obniżenia jej pH.

Dekant

Górna relatywnie przejżysta warstwa cieczy po osadzeniu się ciężkich cząsteczek na dnie (substancji stałej lub innej cieczy).

Demineralizacja

Proces usuwania mianerałów z wody, zwykle termin ten odnosi się do procesu wymiany jonowej.

"Demiwater"

Woda demineralizowana. Woda oczyszczona z zanieczyszczeń, minerałów i soli.

Denitryfikacja

Usuwanie azotu i produktów azotu z wody w celu osiągnięcia danych standardów jakości wody.

"Depth filtration" (dogłębna, głęboka filtracja)

Proces oczyszczania, w którym całe złoże filtra jest użyte do wyłapywania nierozpuszczalnych i zawieszonych cząsteczek w czasie przepływu przez niego wody.

Desorpcja

Przeciwna adsorpcji. Uwalnianie substancji z medium adsorpcyjnego, zwykle w celu odzyskania danego materiału.

Detergent

Rozpuszczalny w wodzie środek czyszczący, inny niż mydło.

Destylacja

Metoda oczyszczania wody, podczas której woda jest doprowadzana do wrzenia a następnie kondensowana (skraplana) w osobnym zbiorniku. Zanieczyszczenia o wyższej od wody temperaturze wrzenia nie parują i pozostają w kolbie do wrzenia.

Dezynfekcja

Oczyszczanie cieczy lub powierzchni; wiele technik dostępnych, np. dezynfekcja ozonem. Często wiąże się z usuwaniem obecnych mikroorganizmów z użyciem biocydu.

"Dissolved air flotation" (DAF)

Proces uruchamiania bardzo drobnych bąbelków powietrza lub tzw. 'mirco bubbles' wielkości 40 do 70 mikronów.

Domowy/ indywidualny system dostarczania wody

System doprowadzania wody do indywidualnego użytkownika/domu.

Dorzecze

Obszar interakcji pomiędzy rzeka a przybrzeżnymi wodami, gdzie w wyniku plywow i przepływu rzeki wody słodkie i słone mieszają się. Dlatego woda w zlewni ma zwykle słonawy charakter.

Duplikaty

Dwie osobne próby pobrane w tym samym czasie w tym samym miejscu.

Dwuwęglany

Sole zawierające anion HCO3-. Kiedy dodawany jest kwas, jon ten rozpada się na H2O i CO2, i działa jak bufor.

Dyfuzja

Ruch cząsteczek gazu lub aerozoli w cieczy, spowodowany różnica stężeń.

Dyfuzor

Cześć systemu ozonowania w generatorze ozonu pozwalająca na dyfuzje gazy zawierajęcego ozon.

Elektrodializa

Proces używający prądów elektrycznych aplikowanych do membran przepuszczalnych, w celu usunięcia minerałów z wody.

Elektrolit

Substancja, która dysocjuje kiedy znajduje się w wodzie.

Elektroliza

Proces, w którym energia elektryczna zamienia się na energie chemiczna. Proces zachodzi w elektrolicie, roztworze wodnym lub rozpuszczającej się soli, który daje jonom możliwość przemieszczania się pomiędzy dwoma elektrodami. Elektrolit zapewnia powiązanie pomiędzy dwoma elektrodami podłączonymi pod prąd. Jeśli zaaplikujesz prąd elektryczny, jony naładowane dodatnio wędrują do katody, a te naładowane ujemnie migrują do anody. Na elektrodach kationy zostają zredukowane, a aniony utleniane.

Elektrony

Ujemnie naładowane części składowe atomu krążące wokół jądra.

Elementy

Rozrożnialane części skaładowe materii budujące każdą substancję.

Emulgator

Związek chemiczny, który pomaga w zawieszeniu jednej cieczy w drugiej.

Emulsja

Dyspersja jednej cieczy w innej, zachodzi gdy ciecz jest nierozpuszczalna.

Energia kinetyczna

Energia poruszającej się wody.

Erozja

"Ścieranie" powierzchni ziemi pod wpływem działania wiatru, wody, lodu, lub innych czynników geologicznych. Erozja to zjawisko naturalne zachodzące pod wpływem czynników pogodowych lub odpływu ale jest ono zwykle wzmożone przez działalność człowieka.

Eschericha coli (E. coli)

Organizmy fekalne związane z ludzkimi lub zwierzęcymi odchodami występujące w przewodzie trawiennym. Używane przez wydziały zdrowia lub laboratoria jako indykator do określania czystości/jakości wody.

Eutroficzny

Odnoszący się do wody bogatej w składniki odżywcze takie jak azot czy fosfor.

Eutrofizacja

Wzbogacenie wody, co powoduje nadmierny rozwój roślinności wodnej i wzrastającą aktywność mikroorganizmów beztlenowych. W wyniku tego poziom tlenu w wodzie spada tworząc niesprzyjające warunki dla życia tlenowych organizmów wodnych.

Eutrofizacja antropogeniczna

Spadek zawartości tlenu w wodzie, co ma poważne konsekwencje dla życia wodnego; spowodowana przez ludzi.

"Evaporation pond" ( Stawy służące do odparowania)

Obszary, gdzie osady posciekowe są zrzucane i suszone.

Ewapotranspiracja

Utrata wody z gleby za pomocą obu procesów: bezpośredniego parowania i transpiracji z roślin.

Faza

Stan materii. Może być stała, płynna lub gazowa.

Fermentacja

Przekształcenie materii organicznej do metanu, dwutlenku węgla i innych cząsteczek przez bakterie beztlenowe.

Filtracja

Oddzielanie substancji stałej od cieczy poprzez użycie porowatego materiału pozwalającego na przejście jedynie cieczy.

Filtr świecowy

Relatywnie gruboziarnisty filtr, zaprojektowany aby dawać okrycie (zabezpieczać) filtrom na dużej powierzchni.

"First Draw"

Woda wypływająca z kranu zaraz po jego otworzeniu. Jest bardzo prawdopodobne że zawiera duże stężenie ołowiu z wietrzenia rurociągu.

Fitoplankton

Wolno pływające, zwykle mikroskopijne rośliny wodne.

Fizyczne i chemiczne oczyszczanie

Proces stosowany w oczyszczalniach ścieków. Fizyczne procesy to np. filtracja. Chemiczne traktowanie to koagulacja, chlorowanie, czy ozonowanie.

Fizyczne wietrzenie

Rozpad skał na części pod wpływem działania temperatury i fizycznych czynników takich jak poruszanie się lodu lub wody, wzrost korzeni, i działanosc ludzka np. rolnictwo czy budownictwo.

"Flow augmentation" (Wzrost przepływu)

Dodatek wody w celu osiągnięcia danego przepływu.

"Flux" (Strumień)

Ilość wody, która może przejść przez Membranę Odwróconej Osmozy.

"Floc" (produkt flokulacji)

Powstały podczas procesu flokulacji w wyniku akumulacji zawiesiny. Może się pojawiać naturalnie, ale jest zwykle indukowany w celu usunięcia pewnych cząsteczek z wody.

Flokulacja

Akumulacja niezestabilizowanych cząsteczek i mikro "odprysków" oraz stopniowe tworzenie się większych agregatów. Flokulanty to związki powodujące flokulacje.

Flotacja

Metoda oddzielania mieszaniny typu substancja stala-cieczy oraz ciecz-ciecz, stosowana do cząsteczek o gęstości niższej niż cieczy w której się znajdują. Są trzy jej typy: naturalna, wspomagana i wymuszona (indukowana).

Fotosynteza

Proces przekształcenia wody i dwutlenku węgla w węglowodany. Zachodzi w obecności chlorofilu i jest aktywowany przez światło słoneczne. W wyniku tego procesu uwalniany jest tlen. Jedynie rośliny i ograniczona liczba mikroorganizmów może przeprowadzać fotosyntezę.

Fragmentacja

Podział substancji stałej na części. Cząstki te następnie będą przylegały do najbliższej powierzchni.

Galon

Jednostka już prawie nie stosowana. Jest ona równa 3.785 litra.

Generator ozonu

Urządzenie generujące ozon poprzez przepuszczanie napięcia przez komorę zawierająca tlen. Często używany do dezynfekcji.

Gęstość

Waga danej ilości wody. Zwykle wyrażana w kg na m3.

Granulowany węgiel aktywowany

Podgrzany węgiel w celu pobudzenia miejsc aktywnych do absorbowania zanieczyszczeń.

"Groundwater discharge" (Przeciek do wody gruntowej)

Woda gruntowa wpływająca do wód przybrzeżnych, zanieczyszczona poprzez przeciekanie ze składowisk odpadów, głębokiego wstrzykiwania w ziemie odpadów niebezpiecznych i z osadników gnilnych.

Gwardia

Mikroorganizm powszechnie obecny w powierzchniowej wodzie nieoczyszczonej, który może być usunięty w wyniku filtracji. Odporny na srodki odkażające takie jak chlor.

"Holding Pond" (retencyjny zbiornik)

Zbiornik wodny, zwykle zbudowany z ziemi, do przetrzymywania wody zanieczyszczonej.

Hydrogeologia

Nauka chemii i ruchu wody gruntowej.

Hydrograf

Graf przedstawiający ilość wody przepływającej w danym punkcie jako funkcja czasu.

Hydroliza

Rozpad związków organicznych w reakcji z wodą.

Hydrofilowy

Mający powinowactwo do wody.

Hydrofobowy

Nie mający powinowactwa do wody.

Hydrosfera

Obszar zawierający cala wodę Ziemi w postaci ciekłej, zamarzniętej, unoszącego się na wodzie lodu, zamarzniętej wierzchniej warstwy gleby, i niewielkich ilości pary wodnej w atmosferze.

"Hypoxic waters" (woda niedotleniona)

Wody zawierające stężenie tlenu mniejsze niż 2 mg/L, poziom uważany za minimalny do życia i rozmnażania organizmów wodnych.

Infiltracja

Penetracja wody do/w medium, np. w glebie.

Infrastruktura oczyszczająca

Obiekt lub sieć do zbierania, oczyszczania i zrzucania ścieków.

Indykator

Każda biologiczna jednostka, wspólnota lub proces, których cechy charakterystyczne wskazują na istnienie specyficznych warunków środowiskowych lub obecność zanieczyszczeń.

Indykacyjny organizm (indykator biologiczny)

Mikroorganizmy takie jak formy E.Coli, których obecność wskazuje na zanieczyszczenie lub obecność innych szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów.

Indykacyjny test

Test pod względem specyficznego zanieczyszczenia, grupy zanieczyszczeń, lub innych związków śwadczacych o obecności innych elementów w wodzie.

Indeks Langeliera (LI)

Indeks mówiący o zdolności wody do rozpuszczenia węglanu wapnia; pH równowagi w odniesieniu do wapnia i zasadowości, używany w wodzie stabilizowanej do kontrolowania korozji i skali opadania.

Inhibitor

Związek chemiczny, który zapobiega zachodzeniu reakcji chemicznej, np. wytrącaniu się.

Jakość wody

Warunki/stan wody w odniesieniu do zanieczyszczeń.

"Jar test"

Test laboratoryjny z zastosowaniem rożnych dawek związków chemicznych, prędkości mieszania, i czasów osiadania, służący określaniu minimalnej i idealnej dawki koagulantu wymaganej do osiągnięcia danego poziomu jakości wody.

Jaz

Urządzenie do przelewania się wody używane do pomiaru i kontroli przepływu wody.

Jony "hermafrodyty"

Jony mogące pełnić role kationów i anionów w zależności od środowiska w jakim się znajdują. W technologii wodnej są to zwykle organiczne makrocząsteczki.

Jądro

Centrum atomu zawierające protony i neutrony i ma ładunek dodatni.

Jon

Atom w roztworze, który jest naładowny dodatnio (kation) lub ujemnie (anion).

Jednostka tworząca kolonie

Colony Forming Units (ang.). Miara określająca ilość mikroorganizmów w wodzie.

Jezioro

Wewnatrz-lądowy zbiornik wodny, zwykle z woda słodka, powstały w wyniku działania lądolodu lub rzeki itp. Zwykle większy niż basen lub staw.

Jezioro dystroficzne

Jezioro o odczynie kwaśnym zawierające wiele roślinności ale mało ryb, ze względu na obecność dużych ilości materii organicznej .

Jeziora oligotroficzne

Głębokie, przejrzyste jeziora z niewielka zawartością składników odżywczych, niewielka ilością materii organicznej i wysokim stężeniem tlenu rozpuszczonego.

Kamień

Osad ze strącania tworzący się na powierzchniach w kontakcie z woda jako rezultat fizycznej lub chemicznej zmiany.

Kanalizacja

Rurociąg do zbierania i odprowadzania ścieków ze źródeł indywidualnych do rur prowadzących do oczyszczalni ścieków.

Koloidy

Materia o bardzo małej wielkości cząsteczek w zakresie 10-5 do 10-7 cm średnicy.

Kanalizacja połączona

Kanalizacja służąca do odprowadzania ścieków oraz odpływu deszczowego.

Katalizator

Związek chemiczny przyśpieszający reakcje, ale nie biorący bezpośredniego udziału w tej reakcji.

Katoda

Miejsce w procesie elektrolizy, gdzie kationy w roztworze są neutralizowane przez elektrony które otaczają powierzchnie lub wchodzą w powtórna reakcje z wodą.

Kation

Dodatnio naładowany jon, powstały w wyniku dysocjacji cząsteczek w roztworze.

Kapilarne zjawisko

Woda podnosząca się w obiektach o małym wymiarze charakterystycznym (np. rurki kapilarne). Wynika to z sił adhezji, kohezji i napięcia powierzchniowego.

Kapilarne membrany

Membrany o grubości około ludzkiego włosa, używane do Odwróconej Osmozy (RO), nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofilatracji.

Kapilarna strefa

Obszar w glebie nad poziomem wody gruntowej, gdzie woda może się lekko podnosić w wyniku sił kohezji w czasie zjawiska kapilarnego.

Karcynogen

Każde rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenie, które może powodować chorobę nowotworową.

Klarować (Elutriation)

Oddzielanie osadu od macierzystej cieczy poprzez przemywanie woda.

Koagulacja

Stabilizacja cząsteczek koloidalnych poprzez dodanie reaktywnych związków chemicznych zwanych koagulantami. Dzieje się to poprzez neutralizacje ładunków.

Więcej o koagulacji

Koalescencja

Łączenie się cząstek fazy rozpuszczonej (kropli cieczy lub pęcherzyków gazu) w większe.

Kwaśna woda

Kwaśny deszcz

Deszcz o niskim pH wynikającym z reakcji zachodzących w powietrzu związków takich jak np. kwas siarkowy.

Kwasowość

Ilościowa zdolność wody do neutralizacji zasady, wyrażona w ppm lub mg/L ekwiwalentu węglanu wapnia. Określa to ilość obecnych atomów wodoru. Jest ona zwykle mierzona poprzez miareczkowanie z użyciem standardowego roztworu wodorotlenku sodu.

Koncentrat

Całkowita ilość rożnych substancji pozostałych na filtrze po procesie filtracji.

Koncentracji proces

Proces zwiększania liczby cząsteczek na jednostkę objętości roztworu, zwykle poprzez wyparowywanie cieczy.

Kondensat

Woda uzyskana w wyniku skondensowania pary wodnej.

Kondensacja

Zmiana fazy gazowej w ciekłą.

Kanał

Naturalny lub sztuczny przewód kanałowy, którym mogą być transportowane ciecze.

Konsumpcyjne zużycie wody

Woda pochodząca z dostępnych systemów dostarczania wody bez zwrotu do odbiorników; woda używana w produkcji, rolnictwie, i przygotowywaniu żywności.

Konwencjonalny system kanalizacji

System tradycyjnie używany do kolekcjonowania ścieków miejskich (na zasadzie grawitacji) i transportowania ich do centralnego pierwsza- lub drugorzędnego oczyszczania przed zrzutem do wód powierzchniowych.

Korozyjność

Zdolność wody do rozpuszczania i rozkładania pewnych substancji, szczególnie metali.

Komora fermentacyjna (digester)

Zamknięty zbiornik do oczyszczania ścieków, w którym pobudzany jest rozwój bakterii w celu rozłożenia materii organicznej.

"Kinetic rate coefficient"

Liczba określająca poziom/natężenie z jakim współczynnik wody taki jak biochemiczne zapotrzebowanie na tlen lub tlen rozpuszczony, zwiększa się lub zmniejsza.

Laguna

Płytki zbiornik wodny, w którym światło słoneczne, aktywność bakteryjna oraz tlen doprowadzają do oczyszczania wody.

Laguna napowietrzana

Staw do oczyszczania wody, w którym zachodzi przyspieszony rozkład biologiczny substancji organicznych ze ścieków, poprzez stymulowanie rozwoju i aktywności bakterii rozkładających te substancje.

"Leachate" (Odcinek)

Woda zawierająca substancje rozpuszczone po przejściu przez filtr lub glebę.

"Leaching" (Wymywanie)

Proces, w wyniku którego substancje rozpuszczalne są rozpuszane i filtrowane przez glebę poprzez przesączająca ciecz.

Limnologia

Nauka o fizycznych, chemicznych, hydrologicznych i biologicznych aspektach wody słodkiej.

Linie transmisyjne

Rurociągi transportujące surowa wodę ze źródła do oczyszczalni ścieków.

Lód

Woda w postaci stałej.

Lej Imhoff'a

Czysty zbiornik w kształcie leja używany do pomiaru objętości osiadającej substancji stałej w specyficznej objętości wody.

Lepkość

Określa zdolność przemieszczania się wody. Gdy wzrasta temperatura, lepkość spada; oznacza to że woda jest bardziej mobilna w wyższej temperaturze.

Lotne związki organiczne (VOC)

Volatile Organice Compound (ang.). Syntetyczne organiczne związki, które łatwo parują i sa często rakotwórcze.

Ładunek elektryczny

Ładunek jonu określany przez ilość jego elektronów. Jon Cl- jest faktycznie atomem Cl który wymaga elektronu, a jon Ca++ jest atomem Ca który stracił 2 elektrony.

Pojemność neutralizacji kwasów (CNA)

Miara pojemności/zdolności buferującej wody; zdolność wody do opierania się zmianom pH.

Zaawansowany proces utleniania (Advanced oxidation process)

Jeden z kilku kombinacji procesu utleniania. Zaawansowany proces utleniania chemicznego używa chemicznych utleniaczy do redukcji poziomów ChZT/BZT, oraz do usuwania organicznych oraz nieorganicznych substancji utleniających się. W wyniku tego procesu materia organiczna może zostać całkowicie utleniona do dwutlenku węgla i wody, choć zwykle nie jest konieczne utlenianie do tego poziomu.

Szerokie spektrum zaawansowanego procesu utleniania jest dostępne:

- Proces chemicznego utleniania z użyciem nadtlenku wodoru, ozonu, połączenia nadtlenku z ozonem, podchlorynu, reagentu Fenton-a etc.

- Utlenianie wzmocnione UV (Ultra-fiolet) takie jak UV/ ozon, UV/ wodór, UV/powietrze

- Mokre utlenianie (wet air oxidation) i katalityczne mokre utlenianie (powietrze jest utleniaczem)

Więcej informacji o zawansowanym utlenianiu

Zaawansowane oczyszczanie wody

Poziom oczyszczania ścieków wymagający 85% redukcji stężenia zanieczyszczeń, znane tez jako oczyszczanie III stopnia.

Zaawansowane oczyszczanie sciekow

Każde oczyszczanie ścieków uwzględniające usuwanie skladników takich jak fosfor i azot oraz duży procent substancji zawieszonej.

Napowietrzanie

Technika używana w oczyszczaniu wody wymagającej dostarczenia tlenu, znana jako tlenowe biologiczne oczyszczanie wody. Woda oczyszczana jest traktowana albo za pomocą rozpylanych kropli wody lub powietrza dostarczanego np. za pomocą urządzeń napowietrzających. Powietrze jest wciskane w wodę tworząc bąbelki i wodzie zostaje dostarczony tlen.

Więcej informacji o napowietrzaniu

Zbiornik napowietrzający

Zbiornik używany do wstrzykiwania powietrza w wodę.

Tlenowy

Proces, który zachodzi w obecności tlenu, np. rozkład materii organicznej przez bakterie w stawie napowietrzanym.

Powinowactwo

"Chęć" z jaką jon w wymieniaczu łączy się i jest zatrzymywany z jonem-odpowiednikiem o przeciwnym ładunku. Na powinowactwo bardzo wpływa stężenie elektrolitu otaczającego wymieniacz.

Rozkwit alg

Okres zwiększonego rozwoju i wzrostu alg co wpływa na jakość wody. Rozkwit alg sugeruje niebezpieczne zmiany w chemii wody.

Podwielokrotność

Zmierzona ilość próby pobranej do analizy. Jedna lub więcej podwielokrotności tworzy próbę.

Zasadowość

Buferująca zdolność wody; Zdolność wody do neutralizowania się. Zapobiega to zbyt kwaśnemu lub zasadowemu poziomowi pH. Powoduje że węgiel jest dodawany do wody. Zasadowość stabilizuje pH wody około wartości 7. Jednak, kiedy kwasowość jest wysoka zasadowość spada, co wpływa niekorzystnie na warunki życia w wodzie.

W chemii wody jest ona wyrażona w ppm lub mg/L ekwiwalentu węglanu wapnia. Zasadowość całkowita wody jest sumą wszystkich trzech zasadowości: węglanowej, dwuwęglanowej i wodorotlenowej.

Wodny

Rozwijający się w wodzie, żyjący w wodzie lub przebywający w wodzie.

Wodny

W którego skład wchodzi woda.

Rozpuszczalność wodna

Maksymalne stężenie związku chemicznego, który rozpuszcza się w danej ilości wody.

Warstwa wodonośna

Warstwa w glebie, gdzie zachodzi transport znacznej objętości wody.

Rozcieńczanie/ rozrzedzanie

Proces zmniejszenia stężenia komponentów w czasie. Może to zachodzić w wyniku absorpcji, adsorpcji, rozkładu lub przekształcania (reakcji).

Ścieranie

Obcieranie się jednej cząsteczki o drugą w medium filtra lub złożu wymieniacza jonowego, co może z czasem powodować rozpad cząsteczki.

Zasada

Alkaliczna substancja, której pH nie przekracza 7,5.

Spoiwo

Związki chemiczne, które utrzymują krótkie włókna razem w filtrze.

Punkt (temperatura) wrzenia

Temperatura, w której ciśnienie pary cieczy równa się ciśnieniu na jej powierzchni. Ciecz wtedy paruje. Jeśli ciśnienie cieczy jest rożne, punkty wrzenia tez są rożne. Dla wody temperatura wrzenia wynosi 100 stopni Celsjusza.

Woda słonawa

Woda, która jest pomiędzy kategorią wody słonej i wody świeżej.

Podchloryn wapnia

Związek chemiczny szeroko stosowany do dezynfekcji wody, np. w basenach lub oczyszczalniach ścieków. Jest użyteczny bo jest on w postaci stałej, suchego proszku i może być przekształcany w tabletki.

Wkład filtrowy (filtr wymienny)

Filtr możliwy do usunięcia i wymiany; ma zakres od 0.1 mikron do 100 mikronów..

Więcej o wkładach filtrowych

Węglany

Związki chemiczne od dwutlenku węgla.

Twardość węglanowa

Twardość wody powodowana obecnością produktów ubocznych węglanów i dwuwęglanów wapnia i magnezu.

Wirowanie

Proces separacji wykorzystujący siłe odśrodkową do przyspieszonego osiadania cząsteczek w mieszaninie substancja stała-ciecz.

Więcej o wirowaniu

Zawór kontrolny

Zawór pozwalający na przepływ wody w jednym kierunku, a następnie zamykający się żeby zapobiegać "backflow" (zwrot przepływu).

Związki chelatujace

Związki organiczne mające zdolność wyciągania jonu z roztworu i tworzenia rozpuszczalnych kompleksów.

Wietrzenie chemiczne

Rozkład skał w wyniku działania deszczu, wód powierzchniowych, tlenu i innych gazów w powietrzu a także substancji wydzielanych przez organizmy.

Przejżystość

Czystość cieczy

Strefa przybrzeżna

Obszar lądu i wody na wybrzeżu, ktorych użycie i ekologia są pod wpływem obecności wody morskiej.

Próba zbiorcza

Seria prób wody pobranych w danych odcinku czasu i zważonych przez stopień przepływu.

Związek chemiczny

Dwa elementy lub więcej razem złączone poprzez działanie sił chemicznych w odpowiedniej proporcji .

Stężenie

Ilość substancji rozpuszczonej w jednostce roztworu, wyrażonej w mg/L.

Przewodność

Ilość elektryczności jaką woda może przewodzić. Wyrażona w jednostkach przewodności elektrycznej. Zobacz również TDS i przewodność.

Zanieczyszczenie

Każdy obcy element w substancji np. w wodzie.

Prąd

Porcja przepływu/ strumienia wody poruszająca się o wiele szybciej niż pozostała część wody. Poruszanie się wody jest w zasadzie zlokalizowane w prądach.

Rozkład (dekompozycja)

Rozpad materii organicznej w wyniku działalności bakterii lub grzybów zmieniających chemiczna strukturę i fizyczne właściwości materii.

Odgazowywanie

Proces usuwania gazów rozpuszczonych z wody, przy użyciu wysysania lub ciepła.

Retencja w obniżeniach

Gromadzenie wody w obniżeniach terenowych, takich jak stawy czy torfowiska.

Odsalanie

Usuwanie soli z wody morskiej lub słonawej przy użyciu rożnych technik, w celu produkcji wody pitnej.

Odwadnianie

Oddzielanie wody od osadu, w czasie którego tworzy się tak zwane "ciasto".

Woda destylowana

Woda destylowana, zestabilizoana, buforowana i napowietrzona; często stosowana w testach BZT.

Odpływ bezpośredni

Woda, która spływa bezpośrednio z powierzchni ziemi do strumieni, rzeki i jezior.

Odpływ

Przepływ wody powierzchniowej do strumienia lub kanału.

Środki odkażające

Ciecze lub gazy służące do dezynfekcji filtrów, rurociągów, systemów etc.

Więcej o dezynfekcji

Rozpuszczanie

Proces, w którym cząsteczki stale mieszają się jedna po drugiej z cieczą i stają się częścią cieczy.

Tlen rozpuszczony

Ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie w danym czasie, wyrażona w ppm lub mg/L.

Substancja (stała) rozpuszczona

Substancja stała, która całkowicie rozpuszcza się w wodzie i może być usunięta przy użyciu filtracji .

Pogłębianie

Czyszczenie, zgłębianie, lub poszerzanie szlaku wodnego, używając maszyny usuwającej materiał łopatą (koparka) lub urządzeniem ssącym.

Susza

Okres, w którym występują mniej niż średnie opady w danym czasie.

Ściek

Woda zanieczyszczona na wylocie każdego systemu używającego przepływu wody. Woda z produkcji.

Wyrzutnik, wtryskiwacz (ejektor)

Urządzenie używane do wtryskiwania roztworu substancji do ścieków podczas ich oczyszczania.

Techniki "end-of-pipe" (oczyszczania na końcu procesu)

Techniki oczyszczania wody już po powstaniu zanieczyszczenia.

Wzbogacenie

Dodatek składników odżywczych, takich jak azot lub fosfor, ze ścieków lub odpływu z obszarów rolniczych do wód powierzchniowych, bardzo wzmacnia rozwój alg.

Parowanie

Przejście cieczy w stan gazowy.

Medium Filtrowe (złoże filtracyjne)

Materiał przepuszczalny, który służy do oddzielania substancji stałej od cieczy przepływającej przez ten filtr.

Przesącz (Filtrat)

Ciecz, która przeszła przez filtr.

Podział komórkowy

Sposób rozmnażania się mikroorganizmów poprzez podział komórki.

Więcej o flokulacji

Rozlewisko

Płaski lub prawie płaski obszar wzdłuż rzeki lub strumienia, na który rozlewa się woda podczas wysokiego stanu wody.

Przepływ

Poziom ilości/pojemności przepływającej cieczy w danym czasie.

Zagniwanie

Rozkład materii organicznej na powierzchni membrany, co powoduje niewydajność filtra.

Zamarzanie

Przejście cieczy w stan stały pod wpływem spadku temperatury. Dla wody temperatura zamarzania wynosi 0 stopni Celsjusza.

Woda słodka

Woda zawierająca mniej niż 1 mg/l rozpuszczonej substancji stałej rożnego typu.

Szara woda

Ścieki komunalne pochadzace z mycia kuchennego, łazienek, prania, umywalek, zmywarek.

Woda gruntowa

Woda znajdująca się w strefie wysycanej gleby; Porusza się wolno z miejsc położonych wyżej nad poziomem morza i o wyższym ciśnieniu do miejsc niżej położonych o niższym ciśnieniu, takich jak rzeki i jeziora.

Wąwóz

Głęboki kanał powstały w wyniku intensywnej erozji wodnej.

Twarda woda

Woda zawierająca duża ilość jonów naładowanych dodatnio. Twardość wody jest określana przez ilość atmow wapnia i magnezu obecnych w wodzie. Mydła zwykle źle się rozpuszczają w twardej wodzie.

Więcej o wodzie twardej

Wymiennik ciepła

Obiekt służący usuwaniu lub dodawaniu ciepła do cieczy.

Metale ciężkie

Metale o gęstości większej lub równej 5.0 i dużej wadze cząsteczkowej. Większość z nich jest toksyczna dla ludzi nawet w małych stężeniach.

Więcej o metalach ciężkich

Prawo Henry-ego

Sposób obliczania rozpuszczalności gazu w cieczy, oparty na temperaturze i ciśnieniu cząstkowym, przy użyciu stałych.

Nawilżanie

Wprowadzanie pary wodnej do powietrza.

Współczynnik wodoprzepuszczalności

Natężenie z jakim woda może przepływać przez medium filtracyjne.

Węglowodór

Związek organiczny zbudowany z atomów węgla i wodoru często używany w przemyśle paliwowym.

Użycie energii hydroelektrycznej

Użycie wody w generowaniu elektryczności w urządzeniach, gdzie turbina poruszana jest przez płynąca/spadająca wodę.

Siarkowodór (H2S)

Gaz emitowany podczas rozkładu materii organicznej przez odpowiednie bakterie, gaz o zapachu zgniłych jaj.

Podchloryn

Anion tworzący związki takie jak podchloryn wapnia lub sodu. Te związki są często używane do dezynfekcji i wybielania.

Nie mieszanie się

Nie zdolność dwóch lub więcej cieczy lub ciał stałych do łatwego rozpuszczania się w sobie.

Nieprzepuszczalny

Nie łatwy do spenetrowania przez wodę.

Nieczystości

Cząsteczki lub inne elementy powodujące że woda jest zanieczyszczona.

Zrzut niebezpośredni

Wprowadzanie zanieczyszczeń ze źródeł innych niż komunalne do publicznej oczyszczalni ścieków. Zrzut ten może pochodzić z obiektów przemysłowych lub komercyjnych (restauracja, hotele itp.), z których ścieki wpływają do kanalizacji publicznej.

Wpływ

Strumień wody wchodzący do każdego systemu oczyszczania.

Zastrzyk

Wprowadzanie związku chemicznego lub medium do wody używanej w rożnych procesach aby poprawić jej chemizm lub przefiltrować odpowiednie komponenty.

Wymiana jonowa

Zastępowanie niepożądanych jonów o danym ładunku poprzez dane jony o tym samym ładunku w roztworze, poprzez przepuszczalny dla jonów absorbent.

Więcej o wymianie jonowej

Nieorganiczne związki chemiczne

Związki o pochodzeniu mineralnym, nie o węglowej strukturze.

Nawadnianie

Aplikowanie wody lub ścieków na dany obszar dla dostarczenia wody i składników odżywczych roślinom.

Woda laboratoryjna

Woda oczyszczona używana w laboratoriach jako podstawa do tworzenia roztworów lub rozcienczen. Nie zawiera żadnych składników reagujących.

Przepływ laminarny

Przepływ bez gwałtownych fluktuacji.

Zrzut do gruntu

Zrzut ścieków do gruntu w celu oczyszczenia lub powtórnego użycia.

System wodny duży

System wodny obsługujący ponad 50,000 klientów.

Wyciek

Jony w wodzie doprowadzanej do wymieniacza jonowego przechodzące do wody wypływającej.

Wapno

Związek powszechnie stosowany w oczyszczaniu wody. Może być stosowany na ścianach prysznicy lub łazienek, po tym jak reaguje z wapniem tworząc wapien.

"Maximum Contaminant Level" (MCL)

Maksymalny poziom zanieczyszczenia dozwolony w wodzie przez ustalenia prawne. Oparty na aspektach zdrowotnych i obecnie dostępnych metodach oczyszczania wody.

Mechaniczne napowietrzanie

Użycie energii mechanicznej do wprowadzania powietrza w wodę w celu absorbowania tlenu przez strumień zanieczyszczenia.

Mechaniczna flotacja

Termin używany w przemyśle mineralnym do określania użycia rozproszonego powietrza do produkcji bąbelków o średnicy od 0.2 do 2 mm.

Media

Materiały, które tworzą barierę filtru dla pewnych substancji zawieszonych lub cieczy rozpuszczonych w wodzie.

Średni system wodny

System wodny obsługujący 3,300 do 50,000 klientów.

Topnienie

Przejście fazy stałej w ciekła.

Membrana

Cienka bariera pozwalająca na przejście niektórych komponentów lub cieczy, a innych nie. Jest to materiał półprzepuszczalny, którego przepuszczanie zależy od wielkości lub właściwości cząsteczek. Membrany są powszechnie stosowane do separacji substancji.

Mezotroficzny

Zbiorniki wodne lub jeziora zawierające średnią ilość składników odżywczych i są średnio produktywne pod względem zwierzęcego i roślinnego życia wodnego.

Metabolizm

Przekształcanie pożywienia np. rozpuszczalnej substancji organicznej w materie komórkowa i gazowe produkty uboczne w procesie biologicznym.

"MFS" (mikrofiltracja)

Micro Filtration System, służy do w pełni zautomatyzowanej separacji mieszaniny typu substancja stała/ciecz.

Więcej o MFS

Wzrost mikrobiologiczny

Rozmnażanie się mikroorganizmów takich jak bakterie, algi, okrzemki, plankton czy grzyby.

Mikron

Jednostka określająca miarę długości, równa jednej milionowej metra.

Mikroorganizmy

Organizmy tak małe ze mogą być obserwowane tylko przez mikroskop, takie jak bakterie, grzyby lub drożdże.

Woda mineralna

Woda zawierająca duże ilości rozpuszczonych minerałów takich jak wapń, sod, magnes czy żelazo. Niektóre wody z kranu zawierają tyle samo lub więcej minerałów co komercyjne wody mineralne. Nie ma naukowego dowodu ze niskie lub wysokie stężenie minerałów w wodzie jest korzystne dla człowieka.

Mieszanie się

Zdolność cieczy do rozpuszczania się w sobie.

Mgiełka

Cząsteczki cieczy o wielkości 40 do 500 mikrometrów, tworzą się w wyniku kondensacji pary. Dla porównania, cząsteczki mgły są mniejsze niż 40 mikrometrów.

Mieszanina

Rożne elementy lub składniki zmieszane ze sobą.

Zrzut miejski

Zrzut ścieków z oczyszczalni która otrzymała wodę do oczyszczenia z gospodarstw domowych, obiektów komercyjnych (hotele, restauracje) i pzemysłu do zlewni obszaru przybrzeżnego.

Ścieki miejskie

Płynne ścieki pochodzące z działalności społeczności. Mogą się składać z ścieków domowych (komunalnych) oraz przemysłowych.

Osady miejskie

Półpłynne pozostałości po oczyszczeniu ścieków i wody miejskiej.

Neutralizacja

Dodatek substancji do neutralizacji wody, aby nie miała odczynu ani kwaśnego ani zasadowego. Neutralizacja nie oznacza dokładnie pH= 7.0, mówi tylko o punkcie ekwiwalentu reakcji kwas-zasada.

Neutron

Nienaładowana cześć składowa atomu, która odgrywa role w radioaktywności. Znajdują się w jądrze.

Nitryfikacja

Proces biologiczny, podczas którego bakterie nitryfikujące zamieniają toksyczny amoniak do mniej szkodliwego azotanu. Jest używany powszechnie do usuwania substancji azotowych ze ścieków, ale w stawach i jeziorach zachodzi naturalnie.

Źródła nie-punktowe

Rozproszone źródła zanieczyszczenia wody bez specyficznego miejsca początku powstania. Zanieczyszczenia ogólnie spływaja z powierzchni wraz z woda deszczowa. Typowe źródła nie-punktowe to rolnictwo i emisja atmosferyczna.

Nie pitna woda

Woda, która jest niebezpieczna i nie nadająca się do spożywania, ponieważ zawiera zanieczyszczenia, minerały i czynniki chorobotwórcze.

Zanieczyszczenia powodujące "niedogodność"

Zanieczyszczenia w wodzie, które nie są zwykle szkodliwe dla zdrowia, ale powodują nieprzyjemny zapach, koloryt, korozje, pienienie się lub plamienie.

Składnik odżywczy

Każda substancja, która pobudza wzrost organizmów żywych. Termin odnosi się zwykle do azotu i fosforu w ściekach ale również do innych istotnych i śladowych elementów.

Zanieczyszczenie składnikami odżywczymi

Zanieczyszczenie źródeł wody poprzez nadmierny dopływ składników odżywczych. W wodach powierzchniowych, nadmierny wzrost alg jest głównym problemem.

Materia organiczna

Substancja roślinna lub zwierzęca (żywa lub martwa), o strukturze węgiel-wodor.

Osmoza

Cząsteczki wody przechodzące przez membrany naturalnie na stronę o większym stężeniu rozpuszczonych zanieczyszczeń.

Wylot (zrzutu)

Miejsce zrzutu oczyszczonej wody z oczyszczalni do odbiornika (rzeki, jeziora, gruntu).

"Overflow rate" (wskaźnik przelewu)

Jedna z wytycznych w projektowaniu osadników i urządzen oczyszczających w oczyszczalni ścieków, do określenia czy są one odpowiednio i wystarczająco używane.

Utlenianie

Chemiczne reakcja, podczas której jony przenoszą elektrony aby zwiększyć dodatnia wartościowość.

Zbiornik utleniający

Zbudowany przez człowieka zbiornik wodny, w którym zanieczyszczenia rozkładane są w procesie działalności bakteryjnej.

Potencjał redoks

Potencjał elektryczny wymagany w celu przetransportowania elektronów z utleniacza do reduktora, używany jako wartość jakościowa stanu utlenienia w oczyszczalniach ścieków.

Niedobór tlenu

Zmniejszenie się poziomu tlenu rozpuszczonego w zbiornikach nowych.

Ozon

Niestały czynnik utleniający składający się z trzech atomów tlenu; znajduje się w warstwie ozonowej w atmosferze. Jest produkowany w wyniku rozładowania elektrycznego z udziałem tlenu lub przez specjalnie skonstruowane lampy UV.

Więcej o ozonie i generatorach ozonu.

Parametr

Zmienna, dająca się zmierzyć właściwość, której wartość jest decydująca/istotną charakterystyką systemu, np. takiego jak woda. Temperatura, ciśnienie, gęstość to przykłady parametrów.

Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie gazu w cieczy w równowadze z roztworem. W mieszaninie gazów, ciśnienie cząstkowe każdego z gazów to ciśnienie całkowite pomnożone przez frakcje (ułamek) gazu w mieszaninie ( na podstawie objętości lub ilości cząsteczek).

Wielkość cząsteczkowa

Wielkość cząsteczki określana przez najmniejszy wymiar np. średnice. Zwykle wyrażana w mikronach.

"Particulate loading" (obciążenie cząsteczkowe)

Masa cząsteczek na jednostkę objętości wody.

Pasteryzacja

Eliminacja mikroorganizmów poprzez działanie ciepłem przez dany okres czasu.

Patogeny

Mikroorganizmy powodujące choroby.

Procent wysycenia

Ilość substancji rozpuszczonej roztworze w porównaniu do ilości jaka mogłaby być w nim rozpuszczona.

Woda przesączająca się

Woda, która przechodzi przez skały lub glebę pod wpływem siły grawitacji.

Układ okresowy

Ułożenie/zorganizowanie elementów chemicznych zgodnie ze wzrastająca liczba atomowa, stworzone przez naukowca zwanego Mendelejef.

Przepuszczalność

Zdolność medium do przepuszczania cieczy pod wpływem ciśnienia.

Trwałość

Odnosi się do długości czasu podczas którego skaldnik (zanieczyszczenie) pozostaje w środowisku po jego wprowadzeniu.

pH

Wartość, która określa czy substancja jest kwaśna, obojętna czy zasadowa. Obliczana na podstawie ilości jonów wodoru obecnych w substancji. Wartość mieści się w skali od 0 do 14, gdzie 7 substancje obojętna. Wartości p. poniżej 7 świadczą ze substancja ma odczyn kwaśny a wartości p. powyżej 7 mówią ze odczyn jest zasadowy.

Testy pilotażowe

Testy technologii oczyszczania w warunkach takich jak w terenie przeprowadzane w laboratoriach w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów przed właściwym wprowadzeniem technologii.

"POE-treatment" (oczyszczanie na wejściu)

Point-Of-Entry treatment (oczyszczanie na wlocie/wejściu). Całkowite oczyszczenie wody na wlocie do całego budynku lub obiektu.

Pory

Otwory w membranie lub złożu (medium) pozwalające na przepływ wody przez nie.

Źródło punktowe

Nieruchome lokalizacje emitujące zanieczyszczenia. Jest to pojedyncze, dające się zidentyfikować źródło zanieczyszczeń takie jak fabryka.

Substancja polarna

Substancja niosąca ładunek dodatni i ujemny, np. woda.

"POPs" (Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne, TZO)

Persistent Organic Pollutants (ang.) związki kompleksowe bardzo trwałe i trudno biodegradowalne.

Woda pitna

Woda bezpieczna do spożycia.

"Potentiation" (wzmacnienie)

Zdolność jednego związku chemicznego do zwiększania efektu działania innego związku.

Potencjometryczna powierzchnia

Powierzchnia do której woda w warstwie wodonośnej może się podnieść pod wpływem działania ciśnienia hydrostatycznego.

Oczyszczanie typu"POU"

Point-Of-Use (ang.). Oczyszczanie wody na ograniczonej ilości wylotów w budynku, nie dla całego budynku.

Osad z procesu strącania

Nierozpuszczalny produkt chemicznej reakcji w wodzie.

Strącanie

Zmienianie składników rozpuszczalnych w nierozpuszczalne lub źle rozpuszczalne w wyniku reakcji chemicznej, w celu późniejszego usunięcia ich w procesie filtracji.

Kanalizacja ciśnieniowa

System rur w których woda, ścieki lub inne ciecze są pompowane na większą wysokość.

Oczyszczanie wstępne

Proces zmniejszania lub eliminowania zanieczyszczeń w ściekach zanim zostaną zrzucone.

Oczyszczanie pierwszego stopnia

Usuwanie substancji zawieszonej, unoszącej się na powierzchni oraz strąconej z wody oczyszczanej.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o procesie oczyszczania ścieków

"Proces water" (Woda używana do procesów)

Woda służąca do rożnej produkcji na każdym poziomie.

Product water (Woda oczyszczona)

Woda która przeszła przez oczyszczalnie i jest gotowa do dostarczenia dla konsumentów.

Protony

Dodatnio naładowane części składowe atomu skupione w jądrze.

Pierwotniaki (Protozoa)

Duże mikroorganizmy, żywiące się bakteriami.

Publiczny system wodny

System zapewniający doprowadzenie wody rurociągiem do konsumpcji do co najmniej 15 służb rozprowadzających wodę lub 25 gospodarstw indywidualnych.

Proces gnilny

Biologiczny rozkład materii organicznej; w warunkach beztlenowych.

Pirogen

Substancja produkowana przez bakterie, całkiem stabilna. Powoduje gorączkę u ssaków.

Ocena jakościowa wody

Analiza wody używana do opisania wizualnych i estetycznych cech charakterystycznych wody.

Ocena wody ilościowa

Analiza wodnych właściwości i stężeń związków i zanieczyszczeń w celu określenia jakości wody.

"Quicksilver water"

Roztwór azotanu rtęci używany w srebrzeniu.

Radioaktywny

Mający właściwości uwalniania promieniowania.

Ścieki surowe

Nieczyszczone ścieki i ich zawartość.

Woda surowa

Pobór wody przed jej oczyszczeniem lub jakimkolwiek użyciem.

Reareacja

Odnowienie dostaw tlenu w dolnych warstwach zbiorników w celu podniesienia poziomu zawartości tlenu.

Odbiorniki wodne

Rzeki, jeziora, oceany, strumienie lub inne cieki wodne, do których zrzucane są ścieki lub woda oczyszczona.

Strefa zasilania

Obszar, z którego wody deszczowe przesiąkają do gleby aby dotrzeć do warstwy wodonosnej.

Recyrkulacja

Recykling wody po jej użyciu; woda często przechodzi przez systemy oczyszczania przed ponownym użyciem.

Redoks

Skrótowa nazwa reakcji redukcji/utleniania. Reakcje redoks to seria reakcji substancji, w których zachodzi transport elektronów. Substancje otzymujace elektron nazywają się utleniaczami.

Redukcja

Chemiczna reakcja, podczas której jony otrzymują elektrony aby zredukować ich dodatnia wartościowość.

Regeneracja

Wprowadzanie z powrotem jonu-odpowiednika do wymieniacza jonowego (jonitu), poprzez zamianę jonu o większym powinowactwie tym o mniejszym powinowactwie.

"Reserve Capacity"

Dodatkowa pojemność/zdolność oczyszczania uwzględniona w urządzeniach oczyszczania wody i kanalizacjach w celu możliwości objęcia większego przepływu w przyszłości w wyniku wzrostu ludności.

Zbiornik

Naturalny lub sztuczny obiekt do przetrzymywania wody.

Pozostałość

Sucha substancja stała pozostająca po odparowaniu próby wody lub osadu.

Rozdzielczość

Rozpadanie się emulsji na indywidualne komponenty.

Proces Odwróconej Osmozy (RO)

Odwrócona osmoza (RO) używa półprzepuszczalnej membrany do oddzielenia i usunięcia rozpuszczonych substancji stałych, związków organicznych, pirogenow, koloidów, wirusów i bakterii z wody. Proces nazywa się osmozą odwróconą gdyż wymaga on dostarczenia ciśnienia aby wymusić przepływ czystej wody przez membranę pozostawiając za sobą zanieczyszenia.

Więcej o osmozie odwróconej

Odpływ

Cześć wody deszczowej spływająca z powierzchni ziemi do strumieni i innych wód powierzchniowych.

Woda bezpieczna

Woda nie zawierająca szkodliwych bakterii, toksycznych materiałów lub związków chemicznych; uważana za bezpieczną do picia.

Pobór bezpieczny

Ilość wody na rok, która może być pobrana ze źródła dostarczania przez lata bez zmniejszania zasobów tego źródła poniżej możliwości naturalnego odnowienia/wypełnienia.

Zasolenie

Obecność rozpuszczalnych minerałów w wodzie.

Więcej o filtracji na pisaku

Strefa wysycana

Obszar poniżej zwierciadła wody w glebie, gdzie wszystkie przestrzenie są wypełnione woda.

Wysycenie

Warunki cieczy, kiedy jej roztwór zawiera maksymalna ilość danej substancji rozpuszczonej. .

"Screening"

Użycie urządzeń oczyszczających tak zwanych "screens" (krat) do usuwania gruboziarnistych unoszących się na powierzchni lub zawieszonych substancji stałych ze ścieków.

Oczyszczanie drugiego stopnia

Usuwanie lub zmniejszanie ilości zanieczyszczeń i BZT ze ścieków pochodzących z oczyszczania pierwszego stopnia.

Kliknij tutaj żeby zobaczyć przegląd procesów oczyszczania wody

Osadzanie się (sedymentacja)

Opadanie cząsteczek substancji stałej w cieczy pod wpływem siły ciężkości.

Osady

Cząstki glebowe, piasek i minerały zmyte z powierzchni ziemi do wód, zwykle po opadach deszczowych.

"Semi-confined aquifer" (Pół-ograniczona warstwa wodonośna)

Warstwa wodonośna ograniczona przez warstwy gleby o niskiej przepuszczalności zapewniające jednak nadal odpływ i zaopatrzenie w wodę.

Półprzepuszczalny

Medium, które pozwala przepływać przez siebie wodzie ale zatrzymuje rozpuszczona w wodzie zawiesinę; używane w rozdzielaniu substancji stałej od cieczy.

Kanalizacja rozdzielona

Kanalizacja przewodząca tylko ścieki sanitarne; nie wodę deszczowa. Jeśli kanalizacja jest w ten sposób zbudowana, oczyszczalnie ścieków mogą być wielkości aby traktować w pełni jedynie ścieki sanitarne.

Separacja

Odizolowanie rożnych składników mieszaniny od siebie.

Zbiornik septyczny (szambo)

Podziemny zbiornik na ścieki domowe nie połączony z kanalizacja miejska. Ścieki dostają się bezpośrednio z domu do szamba.

Zawiesina opadająca

Te cząsteczki zawieszone w ściekach które osiadają z czasem i są usuwane w postaci osadu.

Osiadanie

Opadanie substancji, która nie rozpuszcza się w wodzie a jej gęstość jest większa niż gęstość wody.

Ściek

Zanieczyszczona ciecz w kanalizacji.

Zanieczyszczenie ściekami

Wprowadzenie nieczyszczonych ścieków do odbiornika wodnego.

Osad ściekowy

Osad powstały w kanalizacji publicznej.

Instalacja kanalizacyjna

Cały system kolekcjonowania, oczyszczania i zrzutu ścieków.

Osad (ściekowy), szlam

Półstała pozostałość, zawierająca mikroorganizmy i ich produkty, z każdego procesu oczyszczania wody.

Zmiękczanie wody

Usuwanie wapnia i magnezu z wody aby zmniejszyć jej twardość.

Miękka woda

każda woda nie zawierająca wysokich stężeń rozpuszczonych minerałów wapnia i magnezu.

"Solidification" (Zestalanie)

Usuwanie wody zanieczyszczonej z odpadów lub ich przemiana chemiczna aby uczynić je mnie przepuszczalnymi i mniej podatnymi na transport przez wodę.

Rozpuszczalność

Ilość masy substancji, która rozpuści się w jednostce objętości wody.

Substancja rozpuszczona

Materia rozpuszczona w cieczy takiej jak woda.

Rozpuszczalnik

Substancja (zwykle ciekła) zdolna do rozpuszczania jednej lub więcej innych substancji.

"Sparger"

Urządzenie wprowadzające sprężone powietrze do cieczy.

"Sparging"

Wstrzykiwanie powietrza poniżej zwierciadła wody, aby usunąć rozpuszczone lotne związki organiczne i aby ułatwić tlenowa biodegradacje związków organicznych.

Pomiar przewodności rzeczywistej

Metoda określania zawartości substancji rozpuszczonej w dostawie wody poprzez zmierzenie jej przewodności.

Źródło

Woda gruntowa wyciekająca na powierzchnie ziemi w miejscu gdzie poziom zwierciadła wody jest wyżej od poziomu powierzchni ziemi.

Prawo Stoke-a

Metoda obliczania tempa opadania cząsteczek w cieczy, oparta na gęstości, lepkości i wielkości cząsteczek.

Sublimacja

Przejście cieczy bezpośrednio z fazy stałej do gazowej, bez przechodzenia przez fazę ciekła.

Napięcie powierzchniowe

Siła zwłaszcza w cieczy, zmniejszająca lub ograniczająca wielkość powierzchni.

Woda powierzchniowa

Wszystkie wody naturalnie otwarte do atmosfery takie jak rzeki, jeziora, stawy, oczka wodne, strumienie, morza, dorzecza oraz torfowiska.

Zawiesina

Substancja stała organiczna lub nieorganiczna utrzymująca się w zawieszeniu w roztworze.

Synergizm

Połączone działanie kilku związków chemicznych dających całkowity efekt większy niż efekty tych związków osobno.

Oczyszczanie trzeciego stopnia

Zaawansowane oczyszczanie ścieków uwzględniające oczyszczanie biologiczne usuwając składniki takie jak fosfor, azot i większość BZT i zawiesin.

Zanieczyszczenie termalne

Zrzut cieplej wody z działalności przemysłowej do odbiorników-wód powierzchniowych, powodujac śmierć i szkody organizmom wodnym.

Miareczkowanie

Technika analityczna do określania ile substancji znajduje się w próbie wody poprzez stopniowe dodawanie innej odpowiedniej substancji i pomiar ile tej substancji zostało zużyte aby wywołać reakcje.

Twardość całkowita (TH)

Total Hardness (ang.). Suma twardości wapnia i magnezu wyrażona jako ekwiwalent węglanu wapnia.

Toksyczne zanieczyszczenia wody

Związki, które nie znajdują się naturalnie w środowisku wodnym w danych stężeniach, powodujące śmierć, choroby lub defekty w czasie porodu organizmów je pochłaniających.

"Transmissivity"

Zdolność warstwy wodonośnej do przewodzenia wody.

Transpiracja

Proces parowania wody z roślin.

Oczyszczalnia

Obiekt wybudowany do oczyszczania ścieków przed ich zrzutem do środowiska.

"Trickling filter"

Jednostka oczyszczania ścieków zawierająca materiał medium z bakteriami. Strumień wody jest przesączany przez medium a bakterie powodują rozpad organicznych składników. Bakterie gromadzą się na filtrze.

THMy

Trihalogenometany. Toksyczne związki chemiczne składające się z cząsteczki metanu i jednego z halogenowców: fluoru, bromu, chloru lub jodu dołączonego do trzech miejsc wolnych w cząsteczce. Zwykle są one rakotwórcze.

Osadnik tubowy

Urządzenie zestawu tub do osiadania zawiesiny w wodzie na ich dnie, w celu późniejszego usunięcia osadu.

Mętność

Miara nieprzejżystości wody wywołanej obecnością zawiesiny.

Przepływ turbulentny

Przepływ z możliwymi fluktuacjami.

Utlenianie za pomocą UV

Proces używający światła o ekstremalnie krótkiej długości fal, które może zabijać mikroorganizmy (dezynfekcja) i rozszczepiać cząsteczki organiczne (foto-utlenianie) pozostawiając je spolaryzowane lub zjonizowane i dlatego łatwiejsze do usunięcia z wody.

"Unloading"

Uwalnianie zanieczyszczenia które zostało zatrzymane na filtrze.

Strefa nienasycona

Obszar nad poziomem zwierciadła wody gdzie pory w glebie nie są całkowicie wypełnione woda.

"Up-flow"

Przepływ wody w kierunku do góry.

Woda ultra czysta (UP-water)

Jej produkcja wymaga specjalnych zabiegów. Szerokie spektrum technik jest używanych do osiągnięcia tej wody, miedzy innymi: filtracja na membranach, wymiana jonowa, filtry submikronowe, UV i ozonowanie. Produkowana woda jest ekstremalnie czysta i nie zawiera prawie w ogóle lub niewiele soli, związków organicznych, pirogenow, tlenu, zawiesin i bakterii.

Więcej o wodzie ultra czystej

Odpływ miejski

Woda odpływająca z powierzchni ulic miast zawierająca zanieczyszczenia wpływająca do kanalizacji lub odbiorników.

UV

Ultra Fiolet. Promieniowanie świetlne, którego długość fali jest krótsza niż długość fali światła widzialnego. Używany do zabijania bakterii (dezynfekcja) lub niszczenia ozonu.

Para

Gazowy stan substancji takiej jak np. woda.

Parować

Przejście cieczy w stan gazowy.

Venturi

Kanał służący do pomiarów przepływu wody.

Wirusy

Najmniejsze formy żyjące, niekomorkówe. Żyją we wnętrzu komórek zwierząt, roślin, bakterii i często wywołują choroby. Zbudowane są z kwasu nukleinowego otoczonego otoczka białkowa.

Woda zanieczyszczona

Woda użyta i zrzucona pochodząca z gospodarstw domowych, rolnych, przemysłu zawierająca rozpuszczoną lub zawieszoną materie.

Monitoring wody

Proces stałego kontrolowania jakości wody poprzez pobieranie prób i ich analizę.

Zanieczyszczenie wody

Obecność w wodzie wystarczającej ilości szkodliwych i dających się wykryć składnikow ktore obniżaja jakość wody.

Recykling wody

Ponowne użycie wody do tego samego lub innych procesów, po pewnym stopniu oczyszczenia tej wody.

Zanieczyszczenie

Związek w stężeniu wystarczająco wysokim aby zagrozić życiu organizmów.

Zlewnia

Obszar, z którego wody splywaja do odbiornika wodnego (rzeka, jezioro).

Rozpuszczalność wodna

Maksymalne możliwe stężenie związku chemicznego rozpuszczonego w wodzie.

Zbiornik do przetrzymywania wody

Zbiornik wodny do przechowywania odpadów ciekłych zaprojektowany w celu osiągnięcia pewnego stopnia oczyszczania biochemicznego.

System dostarczania wody

Zbieranie, oczyszczanie, przechowywanie oraz dystrybucja wody ze źródła do konsmunenta.

System wodny

Rzeka i wszystkie jej dopływy.

Zwierciadło wody

Powierzchnia wody gruntowej w glebę.

Studnia

Głębokie zagłębienie wybudowane w celu osiągnięcia zasobów wody gruntowej.

Mokradło

Powierzchnia nasycona wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, z roślinnością zaadoptowana do życia w takich warunkach glebowych.

"Wettability" (Nawilżenie )

Relatywny stopień do którego ciecz rozproszy się w glebie przy obecności innych nie mieszających się z nią cieczy.

Ksenobiotyczna

Każda substancja biologiczna, przeniesiona ze swojego normalnego miejsca występowania; obcy związek chemiczny w systemie biologicznym.

Uzysk

Stopień produkcji "ciasta" w urządzeniu odwadniającym.

"Zero discharge" woda

Zasada “zero discharge” oznacza recykling ścieków przemysłowych. Oznacza to że woda zanieczyszczona zostaje oczyszczona i może być ponownie użyta. W wyniku ponownego użycia wody woda nie oczyszczona nie zostaje zrzucona do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

Potencjał Zeta

Pomiar elektrokinetyczny, który może być użyty do kontrolowania procesu koagulacji.

Strefa wysycenia

Obszar w glebie poniżej poziomu zwierciadła wody, w którym wszystkie pory są wypełnione woda. Woda w strefie wysycenia to woda gruntowa.

Zooplankton

Maleńkie zwierzęta wodne zjadane przez ryby.

 

For more definitions related to aquatic pollution check this definition list

New! Check out our climate change glossary

New! Want to know more about water treatment history?

For myths and legends browse to our new water mythology page

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved